പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം: പ്രതിഷേധറാലിയുമായി കൊച്ചി

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായി കൊച്ചിയിൽ പ്രതിഷേധം.

Reading Time: < 1 minute

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായി കൊച്ചിയിൽ നടന്ന റാലിയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ.

Advertisement