കൊച്ചിക്കാർ ക്രിസ്തുമസ്സിനെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു

കൊച്ചിയിലെ ക്രിസ്തുമസ് വിപണിയിലേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടം.

Reading Time: < 1 minute
കൊച്ചി:
ക്രിസ്തുമസ് വരവായി. ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷത്തിന് ഒരുങ്ങാൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. കൊച്ചിയിലെ ക്രിസ്തുമസ് വിപണിയിലേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടം.

Advertisement