ദ ആർട്ട്‌ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്: ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് സെന്റ് തെരേസാസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ

സെന്റ് തെരേസാസ് കോളേജിൽ ദ ആർട്ട്‌ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്

0
260
Reading Time: < 1 minute
എറണാകുളം:

 

സെന്റ് തെരേസാസ് കോളേജിൽ തെരേസിയൻ വീക്കിന്റെ ഭാഗമായി ദ ആർട്ട്‌ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന ആശയത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട്‌ വിദ്യാർത്ഥികൾ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു.

Advertisement