ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ: എപ്പിസോഡ് 2: സ്ത്രീകളെ പരിഗണിക്കാത്ത മൊബൈലും കാറും

സ്ത്രീകളെ പരിഗണിക്കാത്ത മൊബൈലും കാറും.

Reading Time: < 1 minute

ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചറിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ സ്ത്രീകളെ പരിഗണിക്കാത്ത മൊബൈലും കാറും എന്ന വിഷയമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്.

Advertisement