വോക്കീ ടോക്കീയിൽ കുക്കു ദേവകി

വോക്കീ ടോക്കിയിൽ കുക്കു ദേവകി പറയുന്നത് നോക്കൂ.

0
1517
Reading Time: < 1 minute

ആരാണീ ഫേസ്ബുക്കിലെ വക്കീൽ ദേവകി, സോറി കുക്കു ദേവകി? ചിരിച്ചും ഡാൻസ് ചെയ്തും രസിപ്പിച്ചും ഫാഷനിസ്റ്റായും നടക്കുന്ന, ഫെമിനിസവും പറയുന്ന ഈ വക്കീലിനെ പരിചയപ്പെടാൻ കൗതുകമില്ലേ? വോക്കീ ടോക്കിയിൽ കുക്കു ദേവകി പറയുന്നത് നോക്കൂ.

Advertisement