കൊച്ചിൻ കാർണിവലിലെ മനോഹരദൃശ്യങ്ങൾ

കൊച്ചിൻ കാർണിവലിൽ നിന്ന് ചില ദൃശ്യങ്ങൾ.

Reading Time: < 1 minute
കൊച്ചി:

 
പുതുവർഷം പിറക്കുമ്പോൾ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റി കൊച്ചിക്കാർ. കൊച്ചിൻ കാർണിവലിൽ നിന്ന് ചില ദൃശ്യങ്ങൾ.

Advertisement