അക്കൗണ്ടില്‍ പണമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കി എടിഎമ്മില്‍ കയറുക, അല്ലെങ്കില്‍ കൈയ്യിലുള്ളത് പോകും

അപര്യാപ്തമായ ഫണ്ടുകൾ കാരണം ഇടപാട് പരാജയപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം ബാങ്ക് അതിന്റെ കാർഡ് ഉടമകളിൽ നിന്ന് നിരക്ക് ഈടാക്കും.

0
128
Reading Time: < 1 minute

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ എടിഎം പണം പിന്‍വലിക്കല്‍ നയത്തില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തി. ഉപഭോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എടിഎം പണം പിൻവലിക്കൽ നിയമങ്ങൾ പുതുക്കി. ഉപഭോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എടിഎം പണം പിൻവലിക്കൽ നിയമങ്ങൾ പുതുക്കി. പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അപര്യാപ്തമായ ഫണ്ടുകൾ കാരണം ഒരു ഇടപാട് പരാജയപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം ബാങ്ക് അതിന്റെ കാർഡ് ഉടമകളിൽ നിന്ന് നിരക്ക് ഈടാക്കും. 

എസ്‌ബി‌ഐ വെബ്‌സൈറ്റ് അനുസരിച്ച്, പരാജയപ്പെട്ട ഇടപാടിന്റെ നിരക്ക് 20 രൂപയും ജിഎസ്ടിയും ആയിരിക്കും. സാമ്പത്തികേതര ഇടപാടുകൾക്കായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലെവി ചാർജ് ഈടാക്കുമെന്നും എസ്‌ബി‌ഐ പുതിയ നിയമങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എസ്‌ബി‌ഐ വെബ്‌സൈറ്റ് അനുസരിച്ച്, “നിശ്ചിത പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള ഏതെങ്കിലും അധിക സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക്” ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് 10 രൂപയും ജിഎസ്ടിയും 20 രൂപയും ജിഎസ്ടിയും ഈടാക്കും.

Advertisement