വായന സമയം: < 1 minute
ജർമ്മനി:

ജർമ്മൻ വാഹന നിർമാതാക്കളായ പോർഷെ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പാർക്ക് ജർമ്മനിയിൽ  പോർഷെ ടർബോ ചാർജിംഗ് എന്ന പേരിൽ തുറന്നു. അനുയോജ്യമായ ഇവി വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് പന്ത്രണ്ട് 350 കിലോവാട്ട് സ്റ്റേഷനുകളും, ചെറിയ ടോപ്പ് അപ്പുകൾക്കായി 22 കിലോവാട്ടും വിതരണം  ചെയ്യുന്നു. മാർച്ച് അവസാനം വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പൈലറ്റ് ഘട്ടത്തിൽ, എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ദ്രുത ചാർജിംഗ് സൗജന്യമായിരിക്കും.

Advertisement