വായന സമയം: < 1 minute

സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദുബായിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി പുതിയ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽവന്നു. പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിനും ധാർമിക മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും ദുബായ് കിരീടാവകാശി ശൈഖ്  മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം അംഗീകാരം നൽകി. ജോലിസ്ഥലത്തും പുറത്തും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പാലിക്കേണ്ട പെരുമാറ്റം, കടമകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചട്ടങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Advertisement